Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar 

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Etiler, Nispetiye caddesi no 7: 34340 Beşiktaş/ İSTANBUL” adresinde mukim TİCAARİCOM Emlak ve İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca " TİCAARİCOM " olarak anılacaktır) ile www.ticaari.com Portalına üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve www.ticaari.com Portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda ve/veya fiziksel olarak akdedilerek yürürlüğe girmiştir.  

2. Tanımlar 

"Portal": www.ticaari.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan TİCAARİCOM’in Hizmetler'ini sunduğu internet sitesi.  

"Kullanıcı": Portal'a erişen her gerçek veya tüzel kişi. 

"Üye": “Portal” a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”. 

"Üyelik": Üye olmak isteyen Kullanıcı'nın, Portal'daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin TİCAARİCOM tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin TİCAARİCOM tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. TİCAARİCOM gerekli görmesi halinde üye'nin üyelik statüsünü sona erdirebilir, üyelik'i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.   

"Üyelik Sözleşmesi": Portal' da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının üyelik sözleşmesini okuduğuna, anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda ve/veya fiziksel olarak akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile portal'da yer alan şart ve kuralları bir bütün olan sözleşmedir. 

" TİCAARİCOM Üyelik Hesabı": Üye'nin portal içerisinde kendisine sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelik ile ilgili konularda TİCAARİCOM talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile portal üzerinden eriştiği üye'ye özel internet sayfaları bütünü.  

" TİCAARİCOM Hizmetleri": Portal içerisinde TİCAARİCOM tarafından üyelik sözleşmesi içerisinde bulunan ve üyenin iş ve işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla sunulan uygulamalardır. TİCAARİCOM, portal içerisinde sunulan hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üye'nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar portal'dan Üye'ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar portal'da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

"İçerik": Portal'da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.  

" TİCAARİCOM Arayüzü": TİCAARİCOM ve TİCAARİCOM üyeleri tarafından oluşturulan içerik/içeriklerin kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi, incelenebilmesi ve veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla kullanıcılar tarafından kullanılan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları TİCAARİCOM’a ait olan tasarımlar içerisinde portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.  

" TİCAARİCOM Veritabanı" : Portal dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği TİCAARİCOM ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır. 

" TİCAARİCOM Panel": Üye'nin portal'da yer alan uygulamalardan ve hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfa. 

"Kişisel Veri": 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1'de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir. 

"Özel nitelikli kişisel veri": Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. 

3. Üyelik Sözleşmesi'nin Konusu ve Kapsamı 

İşbu üyelik sözleşmesi'nin konusu, portal'da sunulan hizmetler'in, bu hizmetler'den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik sözleşmesi ve ekleri ile portal içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetler'e ilişkin TİCAARİCOM tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu üyelik sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin TİCAARİCOM tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 

4. Üyelik Şartları 

4.1  Portal'a üye olabilmek için reşit olmak, oda sicil kaydının ve vergi levhasının olması ve TİCAARİCOM tarafından işbu üyelik sözleşmesi kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. 

4.2  TİCAARİCOM herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu üyelik sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, üye'nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Portal'da belirtilen kurallara aykırılık halleri, üye'nin TİCAARİCOM bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir. 

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri 

5.1.1. Üye, portal'da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, üyelik sözleşmesi hükümleri ile portal'daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.1.2.  Üye TİCAARİCOM’un yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Üye'lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple TİCAARİCOM’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde Üye'nin portal üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile TİCAARİCOM’a bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; Üye'nin kendisine bildirdiği ad-soyad/ticari unvan bilgisini TİCAARİCOM ilgili tarafa verebilir. 

5.1.3. Üye'lerin, TİCAARİCOM üyelik hesabı'na girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifre'nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer üye'lerin ve/veya TİCAARİCOM’un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan üye sorumludur. 

5.1.4. Üye, portal dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin portal üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. " TİCAARİCOM ", üye tarafından " TİCAARİCOM "a iletilen veya portal üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. 

5.1.5. "Üye", " TİCAARİCOM "un yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 

 

5.1.6. Üye hukuka uygun amaçlarla portal üzerinde işlem yapabilir. Üye'nin, portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye " TİCAARİCOM "in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki portal dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye'nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı " TİCAARİCOM " doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5.1.7. “TİCAARİCOM”, üye'lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve " TİCAARİCOM " arayüzü'nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “TİCAARİCOM” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “TİCAARİCOM” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; " TİCAARİCOM gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır. 

5.1.8. Üye, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “TİCAARİCOM”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “TİCAARİCOM”i ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.  

 

5.2. " TİCAARİCOM "in Hak ve Yükümlülükleri 

 

5.2.1. " TİCAARİCOM ", işbu üyelik sözleşmesi'nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili " TİCAARİCOM üyelik hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu üyelik sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu üyelik sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “TİCAARİCOM” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu üyelik sözleşmesi ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir. 

 

5.2.2.  " TİCAARİCOM ", portal'da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri portal kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " TİCAARİCOM ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye'ler, " TİCAARİCOM "in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde " TİCAARİCOM " yapabilir. " TİCAARİCOM " tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir. 

5.2.3. Portal üzerinden, " TİCAARİCOM "un kendi kontrolünde olmayan sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle " TİCAARİCOM " tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında " TİCAARİCOM "un herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

5.2.4. " TİCAARİCOM ", portal'ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, üyelik sözleşmesi koşullarına, kişisel verilerin korunmasına genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; " TİCAARİCOM " bu mesaj ve içeriği giren üye' nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. 

5.2.5. " TİCAARİCOM "un, " TİCAARİCOM " çalışanlarının ve yöneticilerinin portal'da üye'ler ve kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

 

6. Gizlilik Politikası 

 

6.1. “TİCAARİCOM”, "Portal"da üyelerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu üyelik sözleşmesi'nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “TİCAARİCOM” "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. 

6.2.  Üye portal dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üye'nin veya " TİCAARİCOM "un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği kullanıcılara veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, TİCAARİCOM’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde TİCAARİCOM’un bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.3.  Üye ilan verirken veya herhangi bir nedenle özel nitelikli kişisel verilerini “TİCAARİCOM” portal üzerinden yayınladığı takdirde, özel nitelikli kişisel verilerin bu şekilde aleniyet kazandığını, “TİCAARİCOM”un bu özel nitelikli kişisel verileri portal ile ilgili doğrudan veya dolaylı amaçlar için almasının, işlemesinin ve aktarmasının hukuka aykırılık teşkil etmediğini, bu bağlamda işbu madde ile özel nitelikli kişisel verilerinin “TİCAARİCOM” tarafından sözleşme amaçları ile sınırlı olmak üzere toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

7. Fikri Mülkiyet Hakları 

 

Üye'ler, " TİCAARİCOM " hizmetlerini, " TİCAARİCOM " bilgilerini ve " TİCAARİCOM"un telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının " TİCAARİCOM "un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu portal kullanım koşulları dâhilinde " TİCAARİCOM " tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde " TİCAARİCOM "un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. 

" TİCAARİCOM ", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu üyelik sözleşmesi'ni uygun göreceği herhangi bir zamanda portal'da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu üyelik sözleşmesinin değişen hükümleri, portal'da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu üyelik sözleşmesi, üye'nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 

 

8. Mücbir Sebepler 

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, " TİCAARİCOM " işbu üyelik sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, " TİCAARİCOM " için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için " TİCAARİCOM "dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "TİCAARİCOM"un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 

 

 

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki 

İşbu üyelik sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu üyelik sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu üyelik sözleşmesi'nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

10. " TİCAARİCOM " Kayıtlarının Geçerliliği 

Üye işbu üyelik sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda " TİCAARİCOM "un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini," TİCAARİCOM "u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

11. Yürürlük 

İşbu üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesi'yle atıfta bulunulan ve üyelik sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile portal' da yer alan kurallar ve şartlar, üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda ve/veya fiziksel olarak akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üyelik sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.  

12. İlan Yayınlama Kuralları 

1) - İlan yayıncısı TİCAARİCOM’DA ilanlarını yayınlayarak “İlan Yayınlama Kuralları”nı kabul etmiş sayılır. Bu sebeple ilan yayınlayan her kişi ve kurum kurallara riayet etme mecburiyetindedir. 

2) - İlan yayıncıları ilanın içeriğiyle ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumludur. İlan bilgileri içerisindeki gerçek dışı fiyat, metrekare, açıklama, kat sayısı gibi parametreler sonucunda ilan, ilan sahibinde danışılmaksızın sistemden kaldırılabilir. 

3) - İlan içerisinde yer alan fotoğrafların emlak ile ilişkili olması, ilanı yayınlayan kurumun ya da kişinin logo, tanıtım görseli vb.. olmaması gerekmektedir. Sistemde bulunan diğer ilanlardan ayrışmak maksadıyla ve haksız rekabet yaratmak amacıyla ilan resimlerinin üzerine herhangi bir yazı, ikon, şerit, çerçeve yerleştirilmesi fotoğrafın yayından kaldırılmasına sebep olabilir. 

4) - İlan sahibi aynı gayrimenkulle ilgili sadece bir adet ilan yayınlayabilir. Aynı emlak ile ilgili girilecek çoklu kayıtlar mükerrer ilan sayılacaktır. Mükerrer ilanlar haksız rekabete yol açtığından ötürü sistemden ilan sahibine duyurmaksızın tamamen kaldırılabilir. 

5) - İlan başlığı içerisinde yalnızca ilanda söz konusu olan gayrimenkule ait bilgiler verilebilir. İlan başlığı içerisinde iletişim bilgisi gibi haksız rekabete yol açabilecek bilgilerin yer verilmesi ilanın yayından kaldırılmasına sebep olabilir. 

6) - İlan başlığı içerisinde Türkçe karakterler, Türk alfabesinde bulunmayan X, W, Q harfleri, rakamlar, nokta(.), virgül(,), ünlem(!) noktalama işaretleri kullanılabilir. Bu karakterlerin dışında kullanılacak alfanumerik olmayan, rekabete gölge düşürecek hiçbir karakterin ilanlarda yer almasına izin verilmeyecektir.(BİZE GÖRE DEĞİŞTİRİLECEK) 

7) - İlan sahibi tarafından satılmış ya da kiralanmış gayrimenkullere ait ilanlar, ilan sahibi tarafından arşivlenmelidir. TİCAARİCOM sistemindeki operasyonu tamamlanmış ilanları belirli periyotlarla sistem haricine çıkarma hakkını saklı tutar. Bu işlem sonrasında doğacak yedekleme problemlerinden TİCAARİCOM sorumlu değildir. 

8) - İlan bilgilerinin doluluğu ve doğruluğu, fotoğrafların kalitesi ve geçmiş hareketler göz önünde bulundurularak ilan sahiplerinin ilanları değerlendirilebilir. İlan yayınlama kurallarını sıklıkla ihlal eden kullanıcıların sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etme hakkını TİCAARİCOM saklı tutar. Aynı şekilde ilan bilgilerini daimi olarak doğru ve hatasız giren kullanıcılar, haksız rekabete yol açmayacak şekilde sistem algoritması tarafından ödüllendirilerek ilanların öne çıkması sağlanabilir. 

9) - İlan yayınlama kurallarına riayet etmeyen kullanıcıların ilanlarındaki bilgilerinin bir kısmı ya da tamamının yayından kaldırılması hakkını TİCAARİCOM saklı tutar. 


13. İptal ve İade Koşulları
 

13.1 Ödeme bölümünde tanımlanan kredi kartı değiştirilebilir, silinebilir

13.2 Ödeme bölümünde tanımlanan kredi kartı ile her ay üye paketi tutarı kadar ödeme alınır

13.3 Ödeme yapılan tutar iptal, iade edilemez

13.4 Üyelik ve ödeme iptali için üyeliğin bitmesinden 30 gün önce, kurumsal üye info@ticaari.com e-posta adresine veya 0850 885 37 37 telefon numarasından iptal talebinde buluna bilir

13.5 İptal talebinde bulunulmadığı taktirde üyelik fiyat revizesi yapılarak aynı koşullar ile 12 ay uzatılmış sayılır